info@dakspecialist.nl     Telefoon: 035-6940395
Is uw dak nog in goede staat?
Laat dan een gratis dakinspectie uitvoeren

Dakveiligheid

Wet- en regelgeving                               

 

 

 

 

 

In het Arbobesluit artikel 2.29 is bepaald dat een opdrachtgever verplicht is om, zo mogelijk al in het ontwerp, voorzieningen mee te nemen of te laten nemen voor het veilig en gezond kunnen uitvoeren van latere onderhouds- en/of reinigingswerkzaamheden. Deze bepaling is sinds augustus 1994 al geldig. Deze voorzieningen dienen in een Veiligheids- en Gezondheidsdossier (V&G-dossier) vastgelegd te zijn. Tijdens de bouw kan dit dossier nog worden aangepast, maar bij het gereed  komen van het bouwwerk behoort dit dossier over-gedragen te worden aan de eigenaar of beheerder.

 

 

 

 

 

 

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 is men sinds 1 januari 2000 verplicht een projectgebonden Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. In deze RI&E worden de risico's in kaart gebracht waaruit een plan van aanpak kan worden opgesteld om de aangetroffen knelpunten op te lossen. Daken die niet veilig toegankelijk en/of beloopbaar zijn, mogen niet betreden worden. Hiervan worden de werkplekken uitgezonderd die zich op meer dan 4 meter van een onbeveiligde dakrand bevinden en veilig bereikbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

Arbobeleidsregel 3:16 spreekt over permanente voorzieningen bij periodiek terugkerende werkzaamheden op daken. Bij kortdurende onderhoudswerkzaamheden (incidenteel en niet langer dan 16 uur) kan men gebruik maken van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's), zoals werkplek positioneringssystemen en gebiedsbegrenzingssystemen. In eerste instantie dient men zich te richten op de z.g. "bron-aanpak". Pas als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, mag men zijn toevlucht nemen naar de inzetbaarheid van PBM's. Daarnaast dient men te waarschuwen voor de diverse gevaren, zoals val-, struikel-, doorvalgevaar, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij  kunnen in samenspraak met u een passende oplossing uitwerken voor uw pand. Uitgangspunten voor een passende oplossing zijn het Arbo-Informatieblad AI-15 "Veilig werken op daken" en het "Beoordelings richtlijn blad A1 (behorend bij het Document Gevelonderhoud) inzake de eisen aan een veilige toegang.

Met een Plan van Aanpak kan een exact inzicht worden gemaakt om de knelpunten weg te nemen en op te nemen in een (meerjaren)begroting.

Dakspecialist is capabel om een dakontwerp te maken welke voldoet aan de huidige regelgeving. Het is begrijpelijk dat u als opdrachtgever hier een onafhankelijke instantie naar wilt laten kijken, vooraf of achteraf.

Voor een keuring vooraf kunt u een z.g. tekenkamerkeuring laten uitvoeren door b.v. het Liftinstituut. Als u hen hiertoe een opdracht geeft, zenden wij hen de gevraagde bescheiden en detaillering. Zij rapporteren dan aan u of het ontwerp voldoet of aanvulling behoeft.

Voor een keuring achteraf, een z.g. "Certificaat Dak Arbo Veilig" kunt u ook bij hen terecht. Tijdens zo'n keuring is een van onze medewerkers aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten en eventuele op- en aanmerkingen door te nemen en toe te lichten. Ook zullen er steekproefsgewijs een aantal trekproeven uitgevoerd worden (Dakspecialist Naarden heeft na montage alle borgpunten zelf al aan een trekproef onderworpen). Een certificaat Dak Arbo Veilig wordt tegenwoordig door meerdere keurende instanties afgegeven. Ook met hen voeren wij dergelijke keuringen uit.